Εντολές διαχείρισης αρχείων

ls παρουσίαση των αρχείων ενός φακέλου
ls -al προσαρμοσμένη παρουσίαση των αρχείων ενός φακέλου με τα κρυφά αρχεία
cd dir αλλαγή του ενεργού φακέλου στο φάκελο dir
cd αλλαγή ενεργού φακέλου στο φάκελο home
pwd εμφάνιση του ενεργού φακέλου
mkdir dir δημιουργία φακέλου με το όνομα dir
rm file διαγραφή του αρχείου file
rm -r dir διαγραφή του φακέλου dir
rm -f file αναγκαστική διαγραφή του αρχείου file
rm -rf dir αναγκαστική διαγραφή του φακέλου dir
cp file1 file2 αντιγραφή του αρχείου file1 στο αρχείο file2
cp -r dir1 dir2 αντιγραφή του φακέλου dir1 στο φάκελο dir2, εάν ο φάκελος dir2 δεν υπάρχει τον δημιουργεί
mv file1 file2 μετονομασία ή μεταφορά αρχείου file1 στο file2, αν το file2 είναι υπαρκτός φάκελος τότε μεταφέρεται το file1 στο φάκελο file2
ln -s file link δημιουργία συμβολικού συνδέσμου link στο αρχείο file
touch file δημιουργία ή ανανέωση του αρχείου file
cat > file τοποθέτηση της στάνταρ εισόδου στο αρχείο file
more file εμφάνιση των περιεχόμενων του αρχείου file
head file εμφάνιση των 10 πρώτων γραμμών του αρχείου file
tail file εμφάνιση των 10 τελευταίων γραμμών του αρχείου file
tail -f file εμφάνιση των περιεχομένων του αρχείου file καθώς αυτό μεγαλώνει αρχίζοντας από τις 10 τελευταίες γραμμές

Διαχείριση διεργασιών

ps εμφάνιση των ενεργών διεργασιών του χρήστη σας τη παρούσα στιγμή
top εμφάνιση όλων των τρεχουσών διεργασιών
kill pid σκότωμα της διεργασίας με pid pid
killall proc σκότωμα της διεργασίας με όνομα proc
bg δημιουργία μιας λίστας με όλες τις διεργασίες που έχουν σταματήσει ή των εργασιών που είναι στο background, επανεκκίνηση εργασιών στο background
fg φέρνει την πλέον πρόσφατη εργασία στο foreground
fg n φέρνει την εργασία n στο foreground

Δικαιώματα αρχείων

chmod  octal  file αλλαγή  των  δικαιωμάτων  του  αρχείου  file  σε  octal,  το octal   είναι   ένα   τριψήφιο  νούμερο   που   καθένα   από   τα   ψηφία   του συμβολίζει    ξεχωριστά   το   χρήστη, το   group,   και   με   πρόσθεση   των ακόλουθων
* 4 ανάγνωση (r)
* 2 γραφή (w)
* 1 εκτέλεση (x)
παραδείγματα:
chmod 777 – δικαιώματα rwx για όλους
chmod  755  –  δικαιώματα  rwx  για  τον  ιδιοκτήτη, rx  για  το  group  και  για όλους περισσότερες οδηγίες θα βρείτε με την εντολή man chmod

SSH

ssh user@host σύνδεση με τον διακομιστή host ως χρήστης user
ssh -p port user@host
σύνδεση με τον διακομιστή host ως χρήστης user στo port
ssh-copy-id user@host
προσθήκη του κλειδιού σας στον διακομιστή host για το χρήστη user ώστε να ενεργοποιηθεί ή είσοδος με την χρήση του κλειδιού χωρίς κωδικό
scp local_file.txt user@host:directory/remote_file.txt αντιγράφει το αρχείο local_file.txt από τον τοπικό η/υ, στον απομακρυσμένο διακομιστή host ως χρήστης user, στo φάκελο directory και με όνομα remote_file.txt.
scp user@host:directory/remote_file.txt local_file.txt σύνδεση με τον διακομιστή host ως χρήστης user και αντιγραφή του remore_file.txt από το φάκελο directory, στον τοπικό η/υ με όνομα local_file.txt

Αναζήτηση

grep pattern files αναζήτηση ενός όρου pattern στα αρχεία files
grep – r pattern dir αναζήτηση ενός όρου pattern στο φάκελο dir
command | greep pattern αναζήτηση ενός όρου pattern στην έξοδο της εντολής command
locate file εντοπισμός όλων των υφιστάμενων αντιγράφων ενός αρχείου

Πληροφορίες συστήματος

date εμφάνιση της τρέχουσας ώρας και ημέρας στο σύστημα
cal εμφάνιση ημερολογίου για τον τρέχον μήνα
uptime εμφάνιση του χρόνου που λειτουργεί το μηχάνημα
w εμφάνιση των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι
whoami εμφάνιση του ονόματος χρήστη (username) σας
finger user εμφάνιση πληροφοριών για το χρήστη user
uname -a εμφάνιση έκδοσης του πυρήνα
cat /proc/cpuinfo εμφάνιση πληροφοριών κεντρικής μονάδας επεξεργασίας
cat /proc/meminfo εμφάνιση πληροφοριών μνήμης
man command εμφάνιση τεκμηρίωσης για την εντολή command
df εμφάνιση χρήσης δίσκων σε χωρητικότητα
du εμφάνιση χρήσης χώρου των υποφακέλων του τρέχοντος φάκελου
free εμφάνιση χρήσης μνήμης και swap
whereis app εμφάνιση πιθανών τοποθεσιών ενός εκτελέσιμου app
which app εμφάνιση του ακριβούς εκτελέσιμου app που καλεί το σύστημα

Λειτουργίες συμπίεσης

tar -cf file.tar files δημιουργία αρχείου tar ονομασμένου file.tar που περιέχει τα αρχεία files
tar -xf file.tar εξαγωγή των αρχείων από το file.tar
tar -czf file.tar.gz files δημιουργία ενός tar με συμπίεση Gzip tar xzf file.tar.gz εξαγωγή ενός tar με χρήση Gzip
tar -cjf file.tar.bz2 δημιουργία ενός tar με χρήση Bzip2 tar xjf file.tar.bz2 εξαγωγή ενός tar με χρήση Bzip2
tar -xvf archive.tar αποσυμπιέζει ένα συμπιεσμένο tar στον τρέχων φάκελο
tar -xvf archive.tar -C /tmp αποσυμπιέζει ένα συμπιεσμένο tar στο /tmp

Δικτύωση

ping host διεξαγωγή ping σε ένα εξυπηρετητή host και εμφάνιση αποτελέσματος
whois domain λήψη πληροφοριών whois για ένα domain
dig domain λήψη πληροφοριών DNS για ένα domain
dig -x host ανάστροφη εμφάνιση πληροφοριών ενός host
wget file κατέβασμα ενός αρχείου file wget -c file συνέχιση ενός κατεβάσματος
ifconfig εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με τις διεπαφές δικτύου του συστήματος, και με κάποιες παραμέτρους, κάνει ρυθμίσεις σ' αυτές.
ifconfig [interface] up Ενεργοποίηση μιας διεπαφής πχ. ifconfig eth0 up
ifconfig [interface] down Απεργοποίηση μιας διεπαφής πχ. ifconfig eth0 down
ifconfig [interface] [IP] netmask [subnet-mask] Ανάθεση διεύθυνσης δικτύου και μάσκας υποδικτύου πχ. ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
ifconfig [interface] hw ether [mac] Ανάθεση mac address σε μια διεπαφή πχ. ifconfig wlan0 hw ether 00:05:6f:62:ea:b3

 

Ioannina Weather & Cam

Τα πιο δημοφιλή

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την σωστή λειτουργία, την πλοήγηση, την ανάλυση κίνησης, για social media, και άλλες λειτουργίες. Οι επισκέπτες και χρήστες της, θα πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων να συμφωνούν με τη χρήση των εν λόγω cookies.